Naša samouprava

Bistrionica o lokalnim izborima (skraćeni audio prilog)

Naša samouprava

Audio zapis nastao je na Bistrionicama održanim u Omladinskom centru CK13, na teme “Šta (ne) donose lokalni izbori?” i “Vox populi”.

Bistrionica je zamišljena kao prostor u kojem se slobodno diskutuje o temama od važnosti za društvo, na otvoren način, uz poštovanje kulture dijaloga, a prevashodni cilj je razmena mišljenja. Cilj je da svi koji dođu ravnopravno učestvuju u razgovoru.

Bistrionice su deo projekta “Naša samouprava”, u okviru kojeg se bavimo animiranjem građana za aktivno učešće u lokalnoj samoupravi i zagovaranjem prava na autonomno odlučivanje o lokalnim pitanjma, kao jednog od osnovnih preduslova demokratizacije društva.