Svakodnevno je političko

Cilj projekta “Svakodnevno je političko” je obezbeđivanje javnog prostora za istrajnu aktualizaciju društvenih problema kroz komplementarne programe javne reči (javne tribine “Svakodnevno je političko”), neformalnog obrazovanja (“Seminar alternativnih politika”) i regionalnog “Festivala samoorganizovanja”, koji predstavljaju direktan kritički i aktivistički odgovor na aktuelna politički pregnantna dešavanja u Srbiji koje karakteriše latentni ili manifestni ekstremizam.

Kritička premisa projekta je da su nasilje i ekstremizam silom trajnih posledica konfliktne prošlosti ostali duboko ugrađeni u strukturu svakodnevice građana Srbije, dok je sama svakodnevica suštinski depolitizovana, u smislu da se o društvenoj stvarnosti ne misli kritički i analitički već nekritički i predrasudno. Nasilje danas čak biva normalizovano u zvaničnom političkom diskursu Srbije i u dominantnoj medijskoj predstavi gde je njegova pojava vulgarizovana u oblik društvenog i političkog spektakla. Pri takvom stanju stvari, razni ekstremizmi postaju „operativni“ kao oblici zadovoljenja potreba i interesa određenih pojedinaca i grupa. Mladi u tom kontekstu predstavljaju najkritičniju kategoriju društva budući da se kroz njihova opredeljenja i prakse najčvršće i najtrajnije reprodukuje struktura svakodnevice.

Projekat “Svakodnevno je političko” nastoji da na ovakvo stanje odgovori programom kontinuirane repolitizacije i demokratizacije društvene svakodnevice u smeru izgradnje istrajne alternative svakodnevici impregniranoj nasiljem i ekstremizmom.