Naša samouprava

Audio zapisi uličnih anketa

Naša samouprava

Ankete sa ulica Novog Sada, nastale kao deo projekta “Naša samouprava”.

“Naša samouprava” je projekat u okviru kojeg se Omladinski centar CK13 bavi animiranjem građana za aktivno učešće u lokalnoj samoupravi i zagovaranjem prava na autonomno odlučivanje o lokalnim pitanjma kao jednog od osnovnih preduslova demokratizacije društva.