Aktuelno Svakodnevno je političko

Prvi prolećni sajam biblioteke XX vek

14. maja 2024, u Crnoj kući, održan je prvi prolećni sajam Bilbioteke XX vek, u saradnji Omladinskog centra CK13 i Biblioteke XX vek.

Na sajmu je bilo izloženo više od sto izdanja biblioteke, brojni posetioci su imali prilike da po sajamskim cenama dođu do željenih naslova na teme lingvistike, politike sećanja, antroplogije, kulture, nacionalizma, postokolonijalizma…

———

O Bilioteci XX vek

Bib­li­o­te­ku XX vek osno­vao je 1971. go­di­ne Ivan Čo­lo­vić. Prva knjiga bila je studija Pola Langrana (Paul Lengrand) Uvod u permanentno obrazovanje. Danas, posle pedeset godina kontinuiranog postojanja Biblioteke XX vek, ovaj naslov za njenog izdavača ima simbolično značenje.Od 1971. do 1973. iz­da­vač Bib­li­o­te­ke bio je Na­rod­ni uni­ver­zi­tet “Bra­ća Sta­men­ko­vić”, od 1973. do 1974. Iz­da­vač­ko pred­u­ze­će “Du­ga”, od 1974. do 1980. Be­o­grad­ski iz­da­vač­ki gra­fič­ki za­vod, a od 1980. do 1989. Iz­da­vač­ko pred­u­ze­će “Pro­sve­ta”. Po­sle to­ga, Bib­li­o­te­ka XX vek iz­la­zi kao iz­da­nje svog osni­va­ča i ured­ni­ka. Od 2018. godine Biblioteka XX vek, pored osnovne serije, ima posebnu seriju Memo, koju objavljuje u saradnji sa umetničko-dizajnerskom grupom Škart.

Bibli­o­te­ka XX vek ob­ja­vlju­je na­uč­na i ese­ji­stič­ka de­la do­ma­ćih i stra­nih pi­sa­ca o ši­ro­kom kru­gu an­tro­po­loš­kih te­ma. Njen cilj je da za­in­te­re­so­va­noj pu­bli­ci pred­sta­vi naj­va­žni­je auto­re, ide­je, di­sci­pli­ne i ten­den­ci­je u pod­ruč­ju in­ter­di­si­pli­nar­nog is­tra­ži­va­nja čo­ve­ka, druš­tva i kul­tu­re. Bi­bli­o­te­ka XX vek ob­ja­vlju­je de­la po­tvr­đe­ne vred­no­sti i ona čiji se autori bave aktuelenim i novim temama i nude ključeve za razumevanje sveta u kome živimo.

Pri­li­kom iz­bo­ra knji­ga stra­nih auto­ra uzi­ma­ju se u ob­zir sa­mo de­la auto­ra ko­ji ra­ni­je ni­su pre­vo­đe­ni na naš je­zik.

Biblio­te­ka XX vek svoj li­kov­ni iz­gled du­gu­je aka­dem­skom sli­ka­ru Iva­nu Me­sne­ru, ko­ji je autor ko­ri­ca svih do­sad ob­ja­vlje­nih knji­ga.