Glasilo

Potemkinova omladinska prestonica Evrope

Od EXIT-a do OPENS-a i nazad

Krajem 2016. godine Grad Novi Sad poneo je prestižnu titulu Omladinske prestonice Evrope 2019. Novi Sad je ovu titulu dobio iz drugog pokušaja, a prethodne 2015. godine ušao je u finale izbora. Inače, ova titula se dodeljuje na period od godinu dana. U toku tog perioda našem gradu pružila se prilika da kroz višenamenske programe unapredi i prikaže svoj kulturni, društveni, politički i ekonomski život i programe razvoja za mlade.

Kandidaturu za pobedničku titulu zajednički su podneli Grad Novi Sad i Inicijativa OPENS2019, potonji savez udruženja OPENS, dok je prethodnu godinu Gradu Novom Sadu partner bila EXIT fondacija, koja je inicirala i vodila proces kandidature Novog Sada za Omladinsku prestonicu Evrope 2018. godine i dovela Novi Sad do finala, u kojem je ova titula izostala. Podršku EXIT-ovoj kandidaturi dali su i nacionalni savezi omladinskih udruženja: Krovna organizacija mladih Srbije (KOMS) i Nacionalna asocijacija praktičara omladinskog rada (NAPOR). Na ovom, praktično prvom koraku, nastali su i prvi problemi. EXIT-ova inicijativa, osim što nije podrazumevala suštinsko konsultovanje i uključivanje etabliranih novosadskih omladinskih organizacija sa višegodišnjim iskustvom u radu sa mladima, posledirala je i kašnjenjem finansiranja redovnog rada desetina drugih omladinskih udruženja, koja su, zbog preraspodele i prenamene sredstava za potrebe EXIT-ove kandidature, bila prinuđena da svoje celokupne dvanaestomesečne programe sprovedu u jednom jedinom, poslednjem mesecu u godini (decembar 2015) usled kašnjenja redovnog godišnjeg konkursa. 

Postavlja se pitanje kako i na koji način su to KOMS i NAPOR, u skladu sa svojim proklamovanim misijama i ciljevima, zapravo štitili interese omladinskih organizacija i udruženja u Novom Sadu, dajući podršku inicijativi koja je upravo ove organizacije i udruženja dovela u težak i ponižavajući položaj. Samim tim što se sedište NAPOR-a nalazi upravo u Novom Sadu, a veliki deo članica KOMS-a takođe dolazi iz ovog grada, za očekivati je bilo da su ova dva krovna saveza upoznata sa lokalnom omladinskom scenom i ponudom u Novom Sadu, njenim kapacitetima i dometima u radu sa mladima, ili je ipak bilo teže reći „ne“ tako moćnim igračima poput EXIT-a i Grada Novog Sada? Odgovor se naravno nametnuo sam po sebi, davanjem podrške EXIT-ovoj kandidaturi.

Brojne novosadske omladinske organizacije izrazile su svoje nezadovoljstvo ovim procesom i sa njihove strane inicirani su razgovori na temu kako da mladi i njihova udruženja i organizacije zauzmu mesto i ulogu koja im prirodno i pripada, naročito kada je kandidovanje za jednu ovako prestižnu titulu u pitanju. Jedan takav sastanak, o kojem svedoči uredno kreiran zapisnik, krajem 2015. godine konačno je na jednom mestu okupio predstavnike značajnije aktivnijih omladinskih udruženja:  HMM Novi Sad, Volonterski centar Vojvodine, Udruženje mladih za društveni aktivizam, Inženjeri zaštite životne sredine, Centar za omladinski rad, Novosadska biciklistička inicijativa, PREVENT, Kulturanova, BalkanIDEA Novi Sad, Omladina JAZAS-a Novi Sad, SUS, zatim predstavnike KOMS-a i NAPOR-a, kao i predstavnika Grada. Prvi deo sastanka obilovao je poprilično kritičnim tonovima po određenim temama i problemima koji su ih pratili, a tiču se procesa kandidovanja pod EXIT-ovom štafetom. Osim gorepomenutog kašnjenja finansiranja projekata lokalnih omladinskih organizacija, uzrokovanog ad hoc i loše planiranom EXIT-ovom kandidaturom za omladinsku prestonicu Evrope i izostankom uključenosti gradskog omladinskog civilnog sektora u taj proces, i brojne druge teme su isplivale na površinu, i to:

  • Transparentnost finansiranja aktuelne (EXIT-ove) kandidature
  • Kvalitet aplikacije i pratećeg plana akcije
  • Komuniciranje javnosti 
  • Zatvorenost projektnog tima za učešće zainteresovane javnosti
  • Komunikacija u okviru samog omladinskog sektora
  • Kapaciteti i resursi za ovu vrstu kandidature uz prateću analizu troškova i koristi
  • Dalja uloga EXIT-a u narednoj kandidaturi

Drugi deo sastanka bio je posvećen definisanju budućih koraka za narednu kandidaturu za titulu 2019. godine, ali i funkcionisanje omladinskog sektora u celini, pa je tako između ostalog izneta ideja o formiranju NS omladinskog foruma – mesta/platforme koja bi okupljala omladinske organizacije koje bi diskutovale o omladinskoj politici u Gradu sa donosiocima odluka, a čiji bi rad, do osnivanja Kancelarije za mlade, administrirao budući projektni tim, formiran za potrebe kandidature. Bilo je reči i o potrebi programskog finansiranja omladinskih organizacija, i ideji redovnog dvomesečnog izveštavanja od strane ovog budućeg projektnog tima, kao i kreiranje posebnog tela koje će redovno pratiti rad projektnog tima i izveštavati NS omladinski forum o tome. Međutim, postavilo se i pitanje pozivanja na odgovornost nosilaca prethodne, neuspešne kandidature, kada je transparentnost i participativnost procesa kandidature bila u pitanju, zatim pitanje potrebe da se sredstva dodeljuju isključivo konkursno, te smislenoj ulozi i odgovornosti nacionalnih saveza KOMS-a i NAPOR-a na lokalnom nivou, načinu izbora članova projektnog tima kandidature i budućim sastancima ove vrste (prvom narednom koliko već za nekoliko dana). 

Do ovog narednog, dogovorenog sastanka, nikada nije došlo. Informacija o formiranju Inicijative OPENS2019, a kasnije i saveza udruženja OPENS (pun naziv:  Omladinski savez udruženja “Novi Sad omladinska prestonica Evrope – OPENS“) i njihovoj konačnoj odluci za pokretanjem procedure novog kandidovanja za titulu omladinske prestonice Evrope za 2019. godinu, zatekla je deo učesnika ovog sastanka, osim verovatno onih privilegovanih šest organizacija koje su postale formalnim delom ovog saveza, kao i onih koje su od ovog procesa odustale. Naime, svega šest organizacija, od preko 90 koliko je brojala Inicijativa OPENS2019, ispunjavale su postavljene kriterijume za koje se u stručnoj omladinskoj javnosti govorilo da su kreirani po meri ovih šest organizacija. To je u praksi suštinski značilo da je kandidatura dobijena na krilima podrške preko 90 lokalnih omladinskih organizacija i udruženja, a da je potonje faktično upravljanje procesom i, naravno, sredstvima od nekoliko stotina miliona dinara, pripalo sledećim (privilegovanim) članicama OPENS saveza: Savez studenata Univerziteta u Novom Sadu, Savez studenata Medicinskog fakulteta Novi Sad, Omladina Jazasa Novi Sad, Centar za omladinski rad, BalkanIDEA Novi Sad, Inženjeri zaštite životne sredine i Kulturanova. Umesto promene, dobijena je zamena – namesto protežiranog EXIT-a, „upražnjeno“ partnersko mesto kod Grada dobio je savez šest udruženja – OPENS, kojem u godinama koje su sledile nikakav problem i prepreka nije bilo da sarađuje upravo sa onima koji su inicijalnu kandidaturu otuđili i prisvojili od mladih ovog grada i koji su do pre samo nekoliko meseci bili predmet njihovih žestokih kritika – EXIT fondacijom. 

Obećanja i radovanja

Tri godine i 300 miliona dinara kasnije bilo bi uputno znati kako, na koji način i sa kakvim efektima su utrošena sredstva poreskih obveznika Grada Novog Sada, AP Vojvodine i Republike Srbije i u kojoj meri su postignuti ciljevi celokupnog programa Evropska prestonica mladih 2019 kojem je odobrena finansijska podrška iz budžetskih sredstava gorenavedenih organa, redom – Gradske uprave za sport i omladinu Novi Sad, Pokrajinskog Sekretarijata za sport i omladinu i Ministarstva omladine i sporta (procena kvaliteta, rezultata i uticaja programa po isteku ugovornog perioda; procena kvaliteta, rezultata i uticaja javnog konkursa analizirajući ocenu uspešnosti odobrenog programa; analiza podataka i izveštaj o proceni uspešnosti programa; analiza podataka i izveštaj o proceni uspešnosti konkursnog ciklusa; izveštaj o proceni uspešnosti programa u odnosu na ciljeve predviđene konkursom i objavljivanje na zvaničnoj internet stranici organa i na portalu e-Uprava; izveštaj o proceni uspešnosti realizovanog konkursa u odnosu na ciljeve predviđene programskim budžetom za godinu u kojoj je program realizovan i objavljivanje na zvaničnoj internet stranici organa i na portalu e-Uprava; procena uspešnosti programa dostavljanje i po zahtevu i drugim zainteresovanim stranama). Dobra praksa i propisi nalažu da se rezultati ove i ovakve evaluacije objavljuju na internet stranici nadležnih organa koji su u ovom slučaju pružili finansijsku podršku OPENS-u. 

Potreban uslov da bi se evaluacija, odnosno ocenjivanje kvaliteta, rezultata i uticaja OPENS-ovog trogodišnjeg programa sprovela u odnosu na postavljene ciljeve jeste javno dostupna aplikacija koja sadrži jasno definisane i merljive ciljeve, aktivnosti i pokazatelje. Takođe, uslov za uspešnu evaluaciju, odnosno ocenjivanje ovog programa jeste dostupnost izveštaja o svim sprovedenim aktivnostima. Analizirajući javno dostupna dokumenta na internet prezentaciji OPENS-a imali smo priliku da se upoznamo sa aplikacijom (prijavom) sa kojom je Grad Novi Sad 2016. godine u saradnji sa OPENS-om istakao kandidaturu za omladinsku prestonicu Evrope. Sam objavljeni dokument broji 42 strane od ukupno 200 koliko je navedeno. Izveštaji o sprovedenim aktivnostima na nivou programa, osnovne informacije o finansijskim sredstvima (iznosima i pružaocima finansijskih sredstava) itd, na ovoj internet prezentaciji nisu našle svoje mesto, odnosno, ili nisu javno dostupne, ili ne postoje. Iz ovog razloga, tačnije odsustva bilo kakve transparentnosti u radu OPENS-a, u ovom momentu, i u ovom vremenskom okviru, praktično je nemoguće dati makar i jednu opštu, površnu ocenu o uspešnosti programa kojeg su poreski obveznici Novog Sada, Vojvodine i Srbije finansirali sa najmanje 300 miliona dinara. 

Vrata blindirana za mlade

Trogodišnji program Omladinska prestonica Evrope 2019 sadržavao je sedam stubova, odnosno oblasti: 1) Slavljenje energije mladih ljudi; 2) Podsticanje inovacije i kreativnosti; 3) Promovisanje Evrope i evropske vrednosti; 4) Raznolikost ljudi i raznolikost društva; 5) Povećavanje učešća mladih; 6) Jačanje omladinskih nevladinih organizacija; 7) Razvijanje inkluzivnih omladinskih politika. U tom kontekstu, u nastavku teksta ćemo se baviti sa dvojakim aspektom funkcionisanja OPENS-a, transparentnošću i uključivošću, jer su sa naše strane prepoznati kao ponajviše manjkavi, kako tokom ove analize, tako i praćenjem rada ovog saveza unazad tri godine, a konkretne oblasti koje će biti predmet ove analize biće učešće mladih i inkluzivne omladinske politike. 

Novosadski omladinski forum

Prema aplikaciji, a na osnovu potrebe šireg učešća mladih i njihove veće liderske uloge, formirao se Novosadski omladinski forum (NOF), platforma koja je okupljala 105 omladinskih organizacija, uključujući i neformalne grupe mladih, koja bi u tzv. komenadžmentu sa organima Grada zajednički donosila odluke i kao takva predstavljala novi mehanizam učešća mladih u donošenju odluka na gradskom nivou. Aplikacijom je navedeno da je NOF izvršio registraciju u formi saveza udruženja njenih članica i tako postalo „legalno administrativno telo i zvaničan komenadžment partner Gradu Novom Sadu“. Aplikacijom je takođe planirano da NOF jednom mesečno razmatra izveštaje projektnog tima i ocenjuje ga.

Kako su se ovi planovi predviđeni aplikacijom operacionalizovali u praksi? Reklo bi se u skoro nikakvoj meri. Broj organizacija NOF-a vrlo brzo se višestruko smanjio, na svega nekoliko desetina. Naša procena je, s obzirom da javno dostupan spisak članica sa kontaktima nije dostupan nigde, da se ovaj broj kreće na nivou od 20 do 30 omladinskih udruženja, koliko je u proseku i prisustvovalo sednicama ovog tela. NOF koji je brojao 105 članica do dana današnjeg nije izvršilo registraciju, niti je bilo kojim dokumentom institucionalizovan partnerski odnos sa Gradom Novim Sadom. Kao što smo već istakli, umesto NOF-a se registrovao savez omladinskih udruženja OPENS, koji čini svega šest privilegovanih članica, i koji je kao takav u potpunosti preuzeo upravljanje svih aktivnosti planiranih aplikacijom, kao i pozamašnim budžetom. Izveštaji projektnog tima nikada za ove tri godine nisu se našli ni na jednoj od 15 sednica NOF-a, što osim netransparentnosti u radu OPENS-a govori i u prilog i nepolaganju računa javnosti o svom radu.  Sa druge strane, NOF kao takav prepoznat je kao referentno gradsko krovno telo mladih u aktuelnom lokalnom akcionom planu za mlade, i na osnovu neformalnog dogovora delegira dva od pet članova konkursne komisije za ocenu omladinskih projekata i nekoliko članova Gradonačelnikovog saveta za mlade. Postojanje dokumenta, odnosno Pravilnika o radu Novosadskog omladinskog foruma predstavljao bi primer dobre prakse u omladinskoj politici da su se njegove odredbe poštovale u potpunosti. Najeklatantniji primeri nepoštovanja sopstvenog dokumenta koji u praksi daje okvir za rad foruma su sledeći:

  • Nesprorovođenje sopstvenih, a na sednicama izglasanih odluka. Centar za razvoj demokratskog društva Europolis 2019. godine je predložio osudu fizičkog nasilja nad mladim aktivistima u Novom Sadu, što je tesnom većinom izglasano. Tadašnje predsedništvo ovo saopštenje medijima nikada nije poslalo. Razlozi tome verovatno su ležali u visokoj politizovanosti ovog tela i želji da se ne zamera gradskim i stranačkim funkcionerima, s obzirom na to da su vinovnici napada bliski desničarskim organizacijama, bliskim vladajućoj stranci.
  • Netransparentan rad foruma. Rad NOF-a generalno karakteriše apsolutno odsustvo javnosti u radu. Iako Pravilnikom predviđeno, javnost se ne informiše o radu ovog tela pozivanjem medija na sednice ili slanjem izveštaja. Na insistiranje Europolisa da se ova odredba poštuje i medijima omogući praćenje rada ovog tela, dobijen je negativan odgovor sa bizarnim obrazloženjem da se javnost o radu NOF-a već informiše putem medija – stranici na društvenoj mreži Fejsbuk. Kako je, prema rečima predsedništva, društvena mreža Fesjbuk jedna vrsta medija, ova odredba je samim tim i ispunjena. Informacije o radu i sastavu ovog tela ne mogu se pronaći ni na internet prezentaciji OPENS-a, niti na internet prezentaciji Kancelarije za mlade i Gradske uprave za sport i omladinu, a o sopstvenom web sajtu da i ne govorimo, pa se postavlja pitanje svrsishodnosti ovog tela. Situacija izazvana pandemijom iskorišćena je da se ne sazove niti jedna sednica u 2020. godini, dok je na naše insistiranje da se sednice održavaju putem dostupnih i besplatnih online servisa, posle nekoliko meseci, nesuvislo odgovoreno da je to nekakav „organizacioni izazov“.

Iako je, prema rečima Koordinatora Vukašina Grozdanovića, NOF jedna od najvećih tekovina OPENS-ovog programa, stekao se utisak da je ovo telo samo sebi svrha i da predstavlja jednu vrstu zatvorene interesne grupe, koja zastupa svoje partikularne, umesto interesa mladih u celini. Fingirani i unapred dogovoreni izbori za članove predsedništva i članova komisija za odabir omladinskih projekata, nepolaganje računa o svom radu, kako OPENS-a tako i pomenutih članova komisije i Gradonačelnikovog saveta za mlade, neučestvovanje predstavnika nadležnih organa i institucija za pitanja mladih i drugih relevantnih subjekata u radu foruma, sporni rezultati svih redovnih godišnjih konkursa za finansiranje omladinskih organizacija (od kojih dobar deo nema nikakvog traga o svom radu i postojanju), ponajbolje oslikavaju dosadašnji rad, ulogu i svrhu Novosadskog omladinskog foruma.

Savet za mlade bez mladih

Za razmatranje pojedinih pitanja iz nadležnosti Skupštine, davanje mišljenja na predloge propisa i odluka koje donosi Skupština i obavljanje drugih poslova u skladu sa Statutom i Poslovnikom, Skupština Grada Novog Sada osniva savete i komisije kao stalna radna tela Skupštine. Članovi radnih tela biraju se na vreme na koje je izabrana Skupština, iz reda odbornika, a mogu biti birani i iz reda građana, s tim da većinu članova stalnog radnog tela čine odbornici. Radno telo ima predsednika, zamenika predsednika i određen broj članova. Ova zakonska mogućnost biranja članova radnih tela iz reda građana predstavljalo je potencionalni mehanizam učešća mladih u radu nekih od 27 radnih tela koja su od neposrednog značaja za mlade, kao npr: budžet i finansije, životna sredina, obrazovanje, zdravlje, rodna ravnopravnost, sport i omladina. Učestvovanje mladih u procesima donošenja odluka, na ovom nivou i u okviru ovog mehanizma, u potpunosti je izostalo. Predstavnici mladih, odnosno Novosadskog omladinskog foruma, nisu našli svoje mesto niti u jednom od ovih tela, pa čak ni u savetu za mlade, odnosno savetu za sport i omladinu. Identična situacija je i kada su u pitanju povremena radna skupštinska tela, radne grupe, komisije i slično, gde je taj broj 0 (nula). 

Takođe, pompezno je najavljeno formiranje Gradonačelnikovog saveta za mlade, koji je trebalo da predstavlja novi mehanizam učešća mladih u donošenju odluka u savetodavnom telu pri Gradonačelniku. Članovi ovog tela dolazili su iz redova uprave, ali i iz Novosadskog omladinskog foruma. Međutim, svega jedna od tri predložene osobe predložene ispred Novosadskog omladinskog foruma suštinski je potpadala pod kategoriju mlade osobe uzrasta do 30 godina, pa je samim tim ta mlada osoba bila i jedina mlada osoba u ovom Gradonačelnikovom telu. Prilično nelogično, zar ne? Bilo kako bilo, institucionalizacija jednog ovako visoko postavljenog tela takođe bi mogla da predstavlja primer dobre prakse u lokalnoj omladinskoj politici da je ovo telo uopšte ikada i profunkcionisalo. Slično NOF-u, informacije o radu i sastavu ovog tela, delokrugu rada, pravima i obavezama, ne mogu se pronaći ni na internet prezentaciji OPENS-a, niti na internet prezentaciji Kancelarije za mlade i Gradske uprave za sport i omladinu, te se i u ovom slučaju postavlja pitanje dosadašnjih postignuća i svrsishodnosti i ovog tela. 

Lokalni akcioni plan za mlade – samo za odabrano društvo

Lokalni akcioni plan (LAP) nikako ne bi trebao da predstavlja spisak lepih želja, niti da bude doživljen kao magični štapić koji rešava sve probleme mladih u našem gradu. LAP kao takav je zvaničan gradski dokument koji sadrži precizno utvrđene uloge, odgovornosti nosilaca realizacije, kao i institucionalne mehanizme koji bi trebalo da omogućuju postizanje željenih rezultata i ostvarivanje njegovih ciljeva, a koji se tiču unapređenja položaja mladih. Zamislimo ga kao mapu puta koja ima utvrđene korake i aktivnosti koje će se ostvarivati u narednom četvorogodišnjem periodu, sa okvirnom projekcijom troškova. Za svaki od specifičnih ciljeva utvrđene su aktivnosti, očekivani rezultati ostvarivanja predloženih aktivnosti i pokazatelji (kvantitativni i kvalitativni) na osnovu kojih će se pratiti njegovo sprovođenje i meriti postignuti rezultati.

Vrlo važni subjekti ovde jesu Kancelarija za mlade i prateći Omladinski klub. Kancelarija za mlade, kao deo gradske uprave za sport i omladinu, a koja se između ostalog najdirektnije bavi podrškom i praćenjem sprovođenja LAP-a, uspostavljena je u okviru OPENS-ovog programa omladinske prestonice Evrope. Ovo se, uz Omladinski klub, koji se nalazi na SPENS-u i sa svim svojim prostorno-tehničkim kapacitetima koji stoje na raspolaganju svim omladinskim udruženjima i organizacijama, smatra najvećom OPENS-ovom tekovinom, zajedno sa dvostruko većim budžetom namenjenom mladima.

Dokumenta ove vrste trebalo bi da počivaju na određenim vrednostima poput odgovornosti, učešću građana i lokalne zajednice, efikasnosti i efektivnosti, proaktivnosti, itd. Jedna od takvih vrednosti jeste i transparentnost izrade jednog ovakvog dokumenta, koju ocenjujemo veoma niskom, naročito u pogledu finansiranja izrade.

Za potrebe izrade ovog dokumenta na javnom konkursu, koji ne samo što je objavljen na internet prezentaciji Kancelarije za mlade Grada Novog Sada, već su o njemu direktno obaveštene gotovo sve omladinske organizacije i udruženja u Novom Sadu, formirana je radna grupa za njegovu izradu koju su činili kako predstavnici Grada, tako i predstavnici mladih. Čak 25 od 26 članova bili su predstavnici mladih, što je bez sumnje dobar primer učešća mladih u donošenju odluka i propisa na lokalnom nivou. Za predsednika radne grupe izabran je Ognjen Cvjetićanin, član Gradskog veća za sport i omladinu, dok je za zamenika izabran Vukašin Grozdanović, koordinator Omladinskog saveza udruženja „Novi Sad omladinska prestonica Evrope – OPENS“, koji je suštinski operativno vodio proces izrade. Iako je tako značajan broj predstavnika mladih u ovom telu nagoveštavao nastavak dobre prakse i u samom njegovom radu, između ostalog i u pogledu transparentnosti i participacije, to se nažalost nije ostvarilo. Naime, rad tela nije bio uređen bilo kakvim dokumentom, kao npr. Poslovnikom o radu, a odluke su se pod izgovorom potrebe za efikasnošću donosile u proizvoljno određenom ili ni na kakvom dokumentu, ili odluci utemeljenoj uskom krugu ljudi koji su činili koordinatori tematskih grupa (bezbednost, zdravlje, itd). Informacija o radu ove grupe, u smislu objavljenih zapisnika i izveštaja sa održanih sednica, nema objavljenih na internet prezentaciji Kancelarije za mlade. Sama radna grupa u celini održala je svega dva protokolarna zasedanja. 

Još manje transparentan je bio konkurs za finansiranje izrade ovog dokumenta, o kome nije bilo više reči, osim šture informacije postavljene na internet prezentaciji Kancelarije za mlade. Neverovatno zvuči podatak da radna grupa za izradu LAP za mlade nije razmatrala ovako važan finansijski aspekt ovog dokumenta. Za razliku od poziva za učešće u radu radne grupe, o ovom konkursu na taj način nisu bile obaveštene omladinske organizacije i udruženja, niti od strane uprave, niti od strane radne grupe, niti od strane Novosadskog omladinskog foruma, koji je prema svom Pravilniku o radu imao obavezu da uoči konkursa sazove sednicu. Pretposlednjeg dana decembra 2018. godine Evropskom omladinskom centru Vojvodine, kao jedinoj prijavljenoj organizaciji, dodeljeno je 2.5 miliona dinara za ove potrebe. Iako je Europolis u više navrata zahtevao da u skladu sa dobrom praksom i Pravilnikom o radu NOF-a, Evropski omladinski centar Vojvodine na nekom od zasedanja foruma makar informiše članice o načinu utroška sredstava, to je sa njihove strane redovno odbijano. Inače, ova ista organizacija nekoliko godina unazad dobija pozamašna sredstva od oko 700 hiljada dinara na redovnim godišnjim konkursima za sprovođenje LAP-a, između ostalog i na osnovu zvanične preporuke OPENS-a i zvanične preporuke pokrajinske ustanove za prekvalifikovanje radnika.

Dane Pribić
Centar za razvoj demokratskog društva Europolis